Stanovy ZKO Toužim

 

Stanovy ZKO Toužim, č. 285

Celý název : Základní kynologická organizace Toužim, registrovaná pod číslem 285 v Praze.


Čl. 1
Všeobecná ustanovení

1.ZKO Toužim se řídí Stanovami ČKS. Má však plnou právní subjektivitu, samostatně
hospodaří se svým majetkem, rozhoduje o všech vnitřních záležitostech ZKO, má povinnost zajišťovat pro svoji činnost finanční prostředky.

2. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze. Řídícím orgánem, který je zvolen členskou
schůzí, je výbor ZKO – předseda, pokladník, jednatel, hospodář, revizor.Čl. 2
Členství ZKO

1.Členem ZKO Toužim se může stát každý občan České republiky starší 10ti let.( do 15ti let s písemným souhlasem zákonného zástupce )
2.Členství nového člena vznikne po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

Čl. 3
Členské příspěvky a brigádnické hodiny


1.Členský příspěvek činí ročně 500,- Kč + poplatek za člena do fondu ČKS 150,- Kč.( u nových členů 160,- Kč ). Tyto poplatky jsou splatné vždy do 31.12. každého roku. Pro mladistvé do 18ti let činí členský příspěvek 200,-Kč za rok.
2.Dále člen ZKO zaplatí 50,- Kč za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu.Každý člen je povinnen odpracovat 20 brigádnických hodin ročně.Tento poplatek je také splatný do 31.12. každého roku. Brigádnické hodiny se nevztahují pro mladistvé do 15ti let.

Čl. 4
Další ustanovení

1.Každý člen je povinnen účastnit se členských schůzí ZKO, aktivně se podílet na veškeré činnosti dle svých možností, dodržovat kázeň a plnit úkoly vyplívající z členství.
2.Člen má právo na členských schůzí volit a být zvolen od 18ti let. Hlasovat může od 15ti let.
3.Psovod odpovídá za chování svého psa v plném rozsahu . Dodržuje pořádek na cvičišti např. je povinen uklidit po svém psu veškeré nečistoty po vykonání jeho potřeby. Dodržovat zákon o ochraně zvířat.
4.Každý pes musí být řádně očkovaný ( tzn. proti vzteklině, psince, hepatitidě, parvoviróze atd) a ošetřený proti vnitřním i vnějším parazitům. Očkování se prokazuje očkovacím průkazem.

Čl. 5
Vyloučení člena

1.Nezaplacení členských příspěvků a poplatků za neodpracované hodiny do stanoveného termínu.
2.Nedodržení těchto stanov ZKO.
3.Dobrovolné ukončení